Mae gan Cynnig dîm o diwtoriaid sy’n arbenigwyr yn eu maes ac sydd rhyngddyn nhw’n medru darparu gweithgareddau amrywiol iawn. Mae’r gweithgareddau wedi eu dylunio i gynyddu’ch annibyniaeth, i gyfoethogi’ch bywyd cymdeithasol, i hybu’ch hunan hyder, a byddant yn gwneud i chi deimlo’n iachach, yn hapusach ac yn llai ynysig hefyd. Ymysg y cyrsiau sydd ar gael mae coginio, celf a chrefft, ysgrifennu straeon a cherdd a drama.
Mae modd gwneud cyrsiau diwrnod cyfan yn ogystal gan gynnwys pysgota, seiclo, bowlio, symud ac ymarfer corff, tripiau siopa, dyddiau harddwch / sba, defnyddio teclyn canfod metel ac ysgrifennu straeon. At hyn, mae gan Cynnig dau gynllun penwythnos sef Teithiau Cerdded Campus a Gwibdeithiau Gwych. Mae’r rhain yn gyfle rhagorol i ymweld â nifer o wahanol lefydd a digwyddiadau. Os oes gennych chi awydd gwneud rhai o’r gweithgareddau hyn cysylltwch â Kate, ein cydlynydd gweithgareddau, i drafod pa rai fyddai fwyaf addas.